A TÁVGYÓGYÍTÁS képei: 2023.07.31.

FÉNYCSATORNA

A gyógyítás során ATYÁNK-JÉZUS 4 képet mutatott. Az első kép: JÉZUS pálmaágat tart a feje felett, majd az emberek sokasága is szintúgy.

1. JÉZUS pálmaágat tart a feje felett, majd az emberek sokasága is szintúgy.

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A Távgyógyításban részt vett Lélekgyermekeim közvetlenül megtapasztalhatták a Menny ajándékait.

JÉZUS KRISZTUS egy pálmaágat tartott a feje felett, s az emberek sokasága is egy pálmaágat tartottak a fejük felett. A pálmaág Földi szinten: siker, győzelem, Égi szinten: a BÉKESSÉG a SZERETET megnyilvánulása, amelyre a szenvedő Földi világnak igen nagy szüksége van! JÉZUS-KRISZTUS által Békesség és Szeretet áramlott a Föld minden zugába, és az ŐT felvállaló emberi LELKEK sokasága is részesült mindebből!

Szomorú, de a JÉZUST elutasítók jelenleg még nem hallják JÉZUS KRISZTUS hívó szavát, hogy kövessék a pálmaágat tartó LÉLEKTESTVÉREIKET, mert a befolyásolt, letompított felismerő képességük csak az anyagi világ hazug fejedelmének a megtévesztő, sorsukat kárhozatba taszító hazugságait követik az Eris  /a viszály, veszekedés gonosz istennője/ G5 a covid újabb pánikkeltése által is. (A covid által legyengített immunrendszer az Eris-től való félelem miatt energiahiányosan bármilyen betegségnek utat nyithat! Bővebben Ferenc pápa látogatása 2023. bejegyzésben. /

2. Magas víz egy viadukt alatt, egy gerendaoszlop szerű balra tartva, rajta kettő db. erős bőrtartószíj-szerűséggel összecsatlakozik a szemben lévő párjával, s majd két egymással szorosan szemben álló sziklafal között keskeny vízzuhatag látszik. Ez kiszélesedik és egy lankás területen összegyűlt embertömegre áramlik, akik egy színpadszerűség előtt állnak. Mindenki kapott a vízből!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Szabad Akaratot adtam mindannyiótoknak, s a viadukt, amely áthidalja a sorsotok szakadékát, jelképezné a Lelketek útját. Ti nem ezt az utat választjátok, hanem a sziklafal szurdokában lévő, lankás helyen felállított színpad szereplőitől, képmutató hamis prófétáktól, tanítóktól várjátok, hogy ATYÁNK-JÉZUS helyett az elmétekre, egotokra ható, tévútra vezető hazugságokkal ámítsanak benneteket! Ti a szakadékon átívelő viadukt helyett, amely a végidőben az Üdvözültséghez vezet, a szakadék mélyén várjátok, hogy a hamis békét és anyagi felemelkedést ígérő tévtanítók által a sorsotok jobbra fordul(?)! A vízzuhatag, amely az ÖRÖKÉLET vízének a folyama is a permete rátok vetül, de a Szabad Akaratotokat nem befolyásolva a LELKETEKRE, a döntésetekre vár ATYÁNK-JÉZUS, hogy a SZERETET HONA az ÖRÖKLÉT, vagy a mulandó Földi anyagi világ, amely felemelkedést ígér világosság angyalának álcázottan, angyalbőrbe bújva, de az örök kárhozatba taszít!

3. Hosszú fehérabroszos asztal, két oldalán végig emberek ültek végelláthatatlan. Az asztal közepére egy edényben ételt raktak eléjük.

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A hosszú fehérabroszos asztalnál ATYÁNK-JÉZUS az ÖRÖKLÉTBE, a SZERETET HONÁBA várja minden LÉLEKGYERMEKÉT, akik felismerték, hogy a LELKÜK fejlődésére a leszületésükkel felvállalt emberi mivoltukban milyen ármányok sokaságával csapják be a befolyásolt, technikai „okos” eszközök által ismert -4G, 5G- és jelenleg még általatok ismeretlen módon, manipuláltan megtévesztett sorstársaitokat, hogy letérítsék őket a SZERETET, és csak JÉZUS által elérhető üdvösség útjáról!

ATYÁNK-JÉZUS kegyelmi időszaka még tart, és a SZERETET és az Üdvözültség áldásait még mindenki elveheti az asztal közepéről, és a Bűnbánó imával / Honlap / visszafordulhat a kárhozat útjáról JÉZUS által, MINDENHATÓ ATYÁNKHOZ!

4. Rengeteg ember, magasba nyújtott karral áll, előttük 3 személy: az egyik JÉZUS. Zárókép ATYÁNK SZEME!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Jelenleg a Földön ATYÁNK-JÉZUS segítségével csak nagyon kevesen hirdetik számotokra az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGÁT, akik a végidőben a LÉLEKRŐL, az ISTENI TERV MEGVALÓSULÁSÁRÓL tesznek tanúbizonyosságot, és nem az anyagi felemelkedésről a „JÓLÉTRŐL”, ahogy egyes tévtanítók ezt teszik, akik tagadják a vég bekövetkeztét, akik nem tartják összeegyeztethetőnek ezt a tényt a JÓISTEN SZERETETÉVEL!

Csak JÉZUS MEGVÁLTÓTOK elismerése által üdvözülhettek, akinek bűntelen testében Jómagam a Legfőbb SZERETET testesültem meg Szellemem által  2000 évvel ezelőtt a Föld bűnfertőjében, hogy kinyilvánítsam érettetek, Drága LÉLEKGYERMEKEIM, hogy mennyire SZERETLEK benneteket, de csak JÉZUS KIENGESZTELŐ, a kereszten bevégzett SZERETET ÁLDOZATA törölhette el az ŐSBŰNÖTÖKET – melyet a Vatikán tagad -, amikor egy szószóló által fellázadtatok ellenem, és azóta protokoll  PAPSÁG nélkül közvetlen járulhattok elém, ATYÁTOK elé, mert ti voltatok egykoron a „bukott angyalok”!  A SZEMEM, MINDENHATÓ ATYÁTOK SZEME rajtatok van, de erőszakot nem alkalmazok, mint ahogy ellenfelem teszi folyamatosan megtévesztve benneteket!

SZABAD AKARATI döntésetek szükséges a végidőben, semlegesek nem maradhattok, hogy a FÉNYT vagy a „sötétséget”, az örök kárhozatot válasszátok, a LELKETEK rabszolgaságát jelentő „bugyort”! Az „árnyék” azért tünteti fel magát a „világosság angyalaként”, mert ha tudomással bírnátok az eredeti szándékáról, a LELKETEK energiájának a folyamatos megszerzéséről, hogy a megfélemlített emberek, LELKEK energiájából tartja fenn magát és csatlósait a mentális világban, és mindezért erőszakkal befolyásol, kísért benneteket, amely mentális befolyásoltságot minden szinten tagad, és a JÓISTEN haragjaként tünteti fel a saját és csatlósai által elkövetett aljas cselekedeteket!

Amennyiben látnátok rútságát, ocsmányságát, félelmet keltő kinézetét, és éreznétek a „bugyor” bűzét, szembesülnétek a hazug megtévesztéseivel, akkor még a gondolatát is kerülnétek, és folyamatosan imádkoznátok HOZZÁM, hogy szabadítsalak meg a gonosztól, nemhogy követnétek! Az anyagi világ alacsony rezgésszintjén pedig, ezek a negatív elementálok rátok, az aurátokra tapadnak mentális szinten, és nemcsak önmagatok megszállottjaként viselkedtek egotok által, hanem mint megszállók jelen vannak az életetekben, és befolyásolják, uralják gondolataitokat, cselekedeteiteket!

Ha körülnéztek a Földi létben vagy a közvetlen környezetetekben, akkor szembesülhettek azzal, hogy kik a hét fő bűn nap mint nap elkövetői, a hatalom, a gazdagság, a hírnév, a szellemi javak tekintetében, tetteik, életvitelük által, vallási köntösbe burkolva, és a SZERETET pedig csak megtévesztő, képmutató körítés gőgös nyilatkozataikban, tetteikben!

A végidőket éljük, és az „árnyék” a csatlósaival együtt, mindent elkövet, hogy ne ismerjétek fel a valódi szándékát és a mentális világ borzalmait, amely nem azonos az ANGYALI világ SZERETET MEGNYILVÁNULÁSAIVAL!

ÉBREDJETEK DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM! A döntés a tiétek, mert az ÖRÖKLÉTBE a SZERETET HONÁBA csak JÉZUS által Üdvözülhettek!

VÉGTELEN SZERETETTEL, ATYÁNK-JÉZUS!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei