Feltámadás, feltámadunk az Élő Isten Igazságában!

FÉNYCSATORNA

FELTÁMADÁS, FELTÁMADUNK!

A Keresztény Hit középpontjában JÉZUS KERESZTHALÁLÁT követő FELTÁMADÁSA, majd mennybemenetele és a világ végét követő FELTÁMADUNK áll, amikor ISTEN mindenkit megítél az élete alapján!

/ „BÉKESSÉG NEKTEK” – köszönés, amely a FELTÁMADUNK áldása! /

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS, kérlek segíts üzeneted által eligazodni a FELTÁMADÁS és a FELTÁMADUNK különbségében és mibenlétében, mert úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb akár egyiknek, akár a másiknak a jelentősége, mint ahogy a Bibliát módosítók, az „árnyék” általi befolyásoltságuk okán az egós gondolataikkal próbálták-próbálják ISTEN IGAZSÁGÁT magyarázni, értelmezni jelentőségét, semlegesíteni vagy bizonyítottság hiányában a „tudomány” által mindezt elvetni, természetfölötti mivoltára hivatkozva.    

Végtelen Szeretettel: Szerető Lélekgyermeked Misi.

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

DRÁGA FIAM, JÉZUS KRISZTUS, mint MEGVÁLTÓTOK kereszthalála, majd harmadnapra történt FELTÁMADÁSA, ez nem kérdés, ez 2000 Földi évvel ezelőtt MEGTÖRTÉNT! Tudom, hogy az „árnyék” mindent elkövet és befolyása által elkövetett, hogy az ezzel kapcsolatos HITELES történetek módosításaival gyengítse JÉZUS KRISZTUS LEGFŐBB SZERETET megnyilvánulásának, ÁLDOZATÁNAK a hatását, hogy semmissé tegye ennek megtörténtét is!

/Ha kétkedtek a befolyásolás EMBEREKRE VALÓ mikéntjében és a HATÁSÁBAN, vizsgáljátok csak meg a „TORINÓI LEPEL” körüli történéseket, ahogyan mindez tudományosnak álcázva ZŰRZAVART TEREMTETT az ÉRTELMEZÉSEKBEN! /

JÉZUS KRISZTUS ISTENSÉGÉNEK legfőbb bizonyítéka – mivel a múlt, a jelen és a jövő LELKEKÉRT érzett hatalmas MEGVÁLTÓ SZERETETE által kiengesztelte az ŐSBŰNT –, hogy a bűnös „bukott angyalok”, akik „szószólójuk” által fellázadtak Ellenem,  a MEGVÁLTÁSUK előtt a Mennyország előtt „tobzódtak”, mivel bűnös LELKEK nem járulhattak Elém, a LEGFŐBB SZERETET ELÉ csak bűntelenül, de ehhez JÉZUS MEGVÁLTÁSÁNAK, mint kiengesztelésnek meg kellett történnie – amilyen nagy volt a bűn, olyan nagynak kellett lennie a megbékítő áldozatnak is!

JÉZUS KRISZTUS harmadnapra történt FELTÁMADÁSA pedig valóban lerombolta az akkori egyház lehetőségét – hogy a nép csak a papok imádsága által járulhatott Elém, a MEGVÁLTÁS SZERETETMŰVE előtt, – és a FELTÁMADÁST követően nem az egyházakban, hanem az emberi SZÍVEKBEN – ahol a LÉLEK lakik – építette föl JÉZUS KRISZTUS a templomát és üzente, hogy: VELETEK VAGYOK a VILÁG VÉGEZETÉIG!

JÉZUS fogja minden LÉLEKGYERMEKÉNEK a jobb kezét, ahogy megígérte. JÉZUS a SZÍVETEKBEN van jelen, a SZÍVETEK középpontjában. Azonban minden LÉLEK önmaga LÉLEKFEJLŐDÉSÉÉRT felelős, ezért, ha Ti nem ismeritek el ŐT, mint MEGVÁLTÓTOKAT, és nem fordultok hozzá a „JÉZUS SEGÍTS” kérésetekkel – mert kérés nélkül ez nem megvalósítható: VELED MINDENT, DE NÉLKÜLED SEMMIT, „KÉRJETEK és ADATIK” –, akkor JÉZUS a kérés, illetve JÉZUS a felé fordulásotok nélkül a SZABAD AKARATOTOKAT nem fogja megsérteni!

Ezért könnyes JÉZUS SZEME és SZOMORÚ, hogy Ti, akiket MEGVÁLTOTT az ŐSBŰNTŐL, a könnyebbik utat részesítitek előnyben, az egótok útját, amely az „árnyék” és csatlósai megtévesztő hazug befolyásolása, kísértései által a kárhozattal van „kikövezve”! Visszafordulhattok erről a mélységbe, kárhozatba vezető útról BŰNBÁNÓ IMÁITOK által, JÉZUS SEGÍTSÉGÉVEL, mivel „egy vitt bukásba és csak egy válthat meg”, és ez JÉZUS KRISZTUS az egész Földkerekségen, vallásra tekintet nélkül!

Szomorú, de az egyház erről nem fedi fel a titkot, és Ti csak a módosított Szentírást ismeritek, mert akkor kiderülne, hogy mindez a reményvesztettség, tévelygés a Földön, a Hazugság Fejedelme, az „árnyék” által történik a mentális világban, és a korábban általa a Mennyben elcsábított, megtévesztett, befolyásolt „Bukott angyalokat” a végidőkben újra meg kívánja kaparintani végleg, hogy a „bugyorban” örök időkön át neki szolgáljatok a tűzben emésztődve, mindezt az ATYÁTOK, azaz Általam a LELKETEK fejlődésére biztosított energia folyamatos megszerzése végett!

/ATYÁNK minden LÉLEKGYERMEKÉT hazavárja az ÖRÖKLÉT, a SZERETET HONÁBA! MINDENHATÓSÁGÁNÁL fogva bármikor megtehetné, hogy hazaszólítaná SZERETETT LÉLEKGYERMEKEIT, de akkor ezzel megsértené az UNIVERZUM, a SZABAD AKARAT és a HARMÓNIA törvényét! A LELKEKNEK TUDATOSAN SZÜKSÉGES a bizonyosságot megszerezniük, a Lélekrészeik által átmenniük ATYÁNK TEREMTÉSMŰVEIN – UNIVERZUMOK, ásvány, növény, állat, létformák stb. –, hogy a bizonytalanságot a bizonyosság váltsa fel TEREMTŐJÜKRŐL. Mert ha nem így történne, akkor ismételten fellázadhatnának ellene egy „szószóló” által azzal, hogy ŐT nem láthatják. Ugyanakkor ez ámítás, mert Mi Mindannyian a LÉTBEN élünk, vagyunk, BENNE Létezünk, fejlődünk az „ŐSROBBANÁS” óta a Világegyetemben!

Szomorú, a Világegyetemekben, a MULTIVERZUMOKBAN megszámlálhatatlan Tőlünk fejlettebb Lény él, s a Földön élő emberi faj – ha létezne rangsor – az itt élők fejlettsége szempontjából hátulról a harmadik helyre esne! Erre lennénk (?) büszkék, és a további LÉLEK-fejlődésünket is hajlandóak vagyunk feláldozni a kárhozat útján, és nem megtapasztalni ATYÁNK csodálatosabbnál-csodálatosabb TEREMTÉSMŰVEIT? Bocsánat a kifejezésért: „Jószívűek legyünk, de Hülyék nem”! /

A Föld nevű bolygón, a LÉLEK megtapasztalása bolygóján az „árnyék” és csatlósai a kísértések, a Szabad Akaratot semmibe vevő befolyásolásaik, megtévesztéseik által folyamatosan fenntartják a félelmet, az aggódást, a kétséget az egó útján, és egyéb ártó negatív gondolatokat, késztetéseket, hogy ezáltal megcsapolja az energiátokat, azonban az „árnyéknak” ez nem elég: arra törekszik, hogy ezt végleg megszerezze Tőletek, úgy, hogy a kárhozat útján a „bugyorba” taszít benneteket!

/Ha körbenézel a világunkban, amit jelenleg látsz, tapasztalsz, érzékelsz, „eltávozási” statisztikákban, még felismerési képességed lebutításában is – azaz az alacsony rezgésszinteden – az beszédesebb mindennél! /

A döntés a Szabad Akaratotok miatt a Tiétek: a FÉNY, az ÖRÖKLÉT, a SZERETET HONA, vagy az örök kárhozat útja a „bugyorba”. Ezért rendelkeztek TUDATOSSÁGGAL, hogy felismerjétek, felfogjátok és még időben cselekedjetek LELKETEK megmentéséért, amíg a KEGYELMI időszak még tart!

JÉZUS: „Én vagyok a FELTÁMADÁS és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

ATYÁNK-JÉZUS, AKI MINDEN LÉLEKGYERMEKÉT HAZAVÁR!

FELTÁMADUNK!

A FELTÁMADUNK kijelentés pedig DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM arra az időre szól, amikor a Földi Létből eltávoztatok és az ISTENI BÍRÁTOK, JÉZUS KRISZTUS előtt MENTÁLISAN – mivel a LÉLEK bármilyen formát fel tud venni az utolsó Földi Léteteknek megjelenési formájában – LÉLEKKÉNT megjelentek – Aki mindenről mindent tud és a bírátok lesz a végidőben; Aki tud mindent az elmúlt 2000 ezer év emberi mivoltotok inkarnálódásának, megtestesüléseiteknek vétkeiről, elkövetett bűneiről, SZÍVBÉLI, SZERETETTELJES cselekedeteitekről, ISTEN előtt tett fogadalmaitokról; hogy SZÍVBÉLI beszédetekből, érzéseitekből, gondolkodásotokból, cselekedeteitekből mit váltottatok valóra.

A bírátok lesz JÉZUS abban is, ha BŰNBÁNÓ IMÁVAL még a Földi mivoltotokban nem fordultatok ATYÁNK-JÉZUS felé FELOLDOZÁSÉRT, KEGYELEMÉRT, s így megátalkodottságotok által az „árnyék” útját követitek!

/ BÍZZATOK ATYÁNK-JÉZUS KEGYELMÉBEN, IRGALMÁBAN! /

A Föld nevű bolygó teljességében megsemmisül és ÁTALAKUL – új ÉG lesz és új Föld – ahogyan a JELENÉSEK könyvében írva vagyon az apokaliptikus kinyilatkoztatásokban, és egy SZERETETTELJES 1000 éves korszak következik ISTEN KEGYELMÉBEN, ÁLDÁSÁBAN!

ATYÁNK-JÉZUS, AKI MINDEN LÉLEKGYERMEKÉT a SZERETET HONÁBA, az ÖRÖKLÉTBE HAZAVÁR!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei