Jézus Krisztus megváltónk kereszthalála

Ferenc pápa: Jézus egy ember, nem volt Isten. Az olasz ateista és egyházellenes aktivista, valamint újságíró Eugenio Scalfari, aki Ferenc pápa bizalmasa (?), és többször adott neki interjút, a következőket írja a La Repubblica lapnak 2019. október 9-én: Szerencsém volt többször találkozni vele /Ferenc pápával/ és mélyen elbeszélgetni. Ferenc pápa Krisztust a Názáreti Jézusnak tekinti, tehát egy férfinak, nem Istennek. Születésétől fogva ember volt, mindaddig, amíg meg nem halt a kereszten. Ez a bizonyíték arra, hogy a Názáreti Jézus, amint emberré vált, hiába élt erényes életet, nem volt Isten.
Ez megmagyarázza, miért nem hajlandó Ferenc pápa letérdelni az Oltáriszentség előtt.
2018 márciusában azt mondta Scalfari, hogy nincs pokol”. A Vatikán soha nem cáfolta ezt a kijelentést.

FÉNYCSATORNA

DRÁGA MEGVÁLTÓNK HALÁLA A KERESZTEN, SZENVEDÉSÉBEN MI UTAL ARRA, HOGY MELYET „EMBER NEM, CSAK ISTEN BÍR EL”?

Drága Gyermekem, Misi!

Kérésed – hogy elevenítsem fel Drága Fiam keresztre feszítését – szomorúsággal tölt el, hogy ezt egy olyan Földi személy kijelentése okán teszem, akit Ti itt a Földön Jézus Krisztus Földi helytartójának neveztek. Igen, a Drága Gyermekem Jézus, aki a Lelkek Megváltását, Megmentését felvállalta, bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNT, melyben az ellenfelem fellázadt, fellázadtatok ellenem az őt követő angyalokkal együtt, és az Örök Szeretetből kiüzettetek!

A BŰNÖK KIENGESZTELÉSE JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL!

Az egykori Isten elleni lázadás bűne már olyan nagy volt, hogy azt nem tudtátok volna kiengesztelni emberként. Ezért vettem magamra minden bűnötöket. Én fogtam fel minden gonosz cselekedet kihatását, mindent az emberi testemre terheltem, és ez, a fölöttébb kínos szenvedés és kereszthalál által kiengesztelte vétkeiteket.

SZERETETEM indított arra, hogy segítsek rajtatok, maga a SZERETET ajánlkozott mentésre, a nagy vétek eltörlésére. Egy világossággal és SZERETETTEL ELTÖLTÖTT Lényben maga a SZERETET szállt le a földre, hiszen aminek a Földön kellett történnie, annak emberi formában kellett végbemennie. Magamnak kellett hústestbe öltöznöm, és ezért az ember-Jézusban vettem tartózkodási helyet, aki oly bűntelen és tiszta volt, hogy benne manifesztálódhattam (megtestesülhettem).

Jézus nemzése nem volt az érzékek alacsony aktusa. Jézus NEMZÉS NÉLKÜL, a SZERETETEMBEN FOGANT. ISTEN OLYAN SZERETETREZGÉST ÁRASZTOTT MÁRIA ÖLÉBE, MELYET MI EL SEM TUDUNK KÉPZELNI, és a SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS, ISTEN és MÁRIA KÖZÖTT LÉVŐ ERŐS SZERETETKAPCSOLAT által jött létre. MÁRIA SZÍVE TISZTA VOLT és BŰNTELEN!

És ez az ember-Jézus engesztelte ki bűneiteket, ez az ember-Jézus vállaira vette az emberiség óriási bűnterhét, és elment vele a kereszthez. Habár ismételten tudomásotok van embertelen szenvedéseiről, mégsem tudjátok felfogni a maga mélységében, mert lényetek hiányossága megakadályoz ebben. SZENVEDÉSEI SÚLYOSSÁGA SEMMIHEZ SEM HASONLÍTHATÓ, és Ő tudott már róla hosszú idővel előtte, mert el volt telve SZELLEMEMMEL, aki maga vett tartózkodást benne, és ezért tudott is mindenről, a missziójáról és a kereszthaláláról is. LELKE RESZKETET ÉS REMEGETT MERT EMBER VOLT. És bár erőt adott neki a SZERETETE által elnyert ISTENSÉGE, DE EZ a SZENVEDÉS MÉRTÉKÉT NEM CSÖKKENTETTE. Olyan ember ment a kereszthez, aki szenvedni akart az embertársaiért, segíteni rajtuk, mert ennek az embernek tudomása volt azok mérhetetlen szenvedéséről, akiket ellenfelem fogva tart a mélyben. JÉZUS tudta, hogy áldozatot kellett hozni, hogy a LELKEKET megváltsa ettől az ellenségtől. Tudta, hogy ezt a nagy Bűn-adósságot ki kellett egyenlíteni az Atya igazságosságának kielégítésére, mert az ATYAI HÁZBA bűnökkel terhelt gyermekeket nem fogadhat be. Jézus Vissza akarta hozni a GYERMEKEIMET, és LELKÜKÉRT a vételárat Ő akarta kifizetni. És mert az adósság óriási nagy volt – így az áldozatnak is szokatlanul nagynak kellett lenni. Mindennek ismeretében vette magára az EMBER-JÉZUS az ÓRIÁSI SZENVEDÉST, ezért engedte MEGTENNI MAGÁVAL AZT, AMIT KÍVÜLE EGY EMBER SEM TUDOTT VOLNA ELVISELNI. Az utat a keresztig tudatosan járta, kimondhatatlan kínokat szenvedett, ami végül a kereszten a legfájdalmasabb halállal végződött.

Az irgalom e művének nagyságát, amit az emberiség így kapott, nem tudjátok még felmérni, de jusson eszetekbe, hogy JÉZUS TELJESEN BŰNTELEN VOLT, és szenvedett értetek, kik az Ő MEGVÁLTÓ MŰVE nélkül soha nem térhettetek volna vissza az Atyához. ÉN MAGAM TARTÓZKODTAM AZ EMBER–JÉZUSBAN, mert teljesen betöltötte a szeretet, és e nélkül ezt a tettet soha nem tudta volna végbevinni. De szenvedése legnehezebb óráiban, csendesen kellett viselkednem, hiszen mint ember kellett szenvednie és meghalnia – mivel az ISTENSÉG NEM SZENVEDHETETT BENNE. VISZONT az ISTENSÉG EGYETLEN BŰNT SEM TÖRÖLHETETT EL KIENGESZTELÉS NÉLKÜL az ISTENI IGAZSÁGOSSÁG ALAPJÁN.

Ami nektek, embereknek még érthetetlen az irgalmasság e legnagyobb művén, azt egykor majd egész mélységében felfogjátok. Az ember – Jézus az ember – léte által a ti szférátokban volt, és ezért a LELKE rettenesen szenvedett. LELKE FENTRŐL A VILÁGOSSÁG BIRODALMÁBÓL SZÁLLT LE,  és belátott a legmélyebb sötétségbe, ahol a POKOL ERŐI szorongatták. Ezért az ember-Jézusnak nem csak testi szenvedései voltak, hanem tűrnie kellett a legmélyebb LELKI KÍNOKAT is, amelyek szenvedéseit még EZERSZERESÉRE növelték. De ezzel meghozta nektek, embereknek a BŰNTŐL és HALÁLTÓL való MEGVÁLTÁST.

JÉZUS KRISZTUS KERESZTJE a BUKOTTAK SZÁMÁRA /bukott angyalok, amelyek valamikor mi voltunk/ a REMÉNY jele. Krisztus keresztje azt mutatja nekik, hogy helyzetükből van menekülés; ÚT, AMIRE CSAK RÁ KELL LÉPNI, hogy a sötétség birodalmának mélységéből kijuthassanak a világos reggelre. Felfelé KRISZTUS KERESZTJE az ÚTJELZŐ, AMELY SOHA NEM VEZET TÉVEDÉSBE, mert ezt az utat az egyengette, aki a bűnös emberiség /ŐSBŰN, bukott angyalok/ iránti szeretetből meghalt a kereszten. A mélységben lévő LELKEKÉRT vérével Ő fizette meg a vételárat, és mindenki felhasználhatja ezt a kedvezményt. JÉZUS KRISZTUS minden emberért meghalt, a JELEN, a MÚLT, a JÖVŐ emberéért is. LESZÁLLT a POKLOKRA és a MEGVÁLTÁS MŰVÉNEK KEGYELMEIHEZ hozzájuttatta a mélység LELKEIT is.  A SZELLEMVILÁGBAN is el kell ismerni Őt, mint aki MEGVÁLT bűnöktől, e nélkül lehetetlen a sötétségből való menekülés.

AZ EMBER–JÉZUS a FÖLDÖN EGY FELFOGHATATLANUL NAGY SZERETETMŰVET VITT VÉGBE, AMI MÉG A TÚLVILÁGON is KÉPES HATNI!

Ezért szükséges a JÉZUS KRISZTUSRÓL és MEGVÁLTÓ MŰVÉRŐL szóló ismeret, és az erős hit! ERRŐL MINDEN LÉLEKNEK TUDNIA KELL, HA a FÖLDÖN MÉG NEM ÉRTESÜLT RÓLA. Tehát van megváltás a mélyből, de sohasem JÉZUS KRISZTUS NÉLKÜL!
Mindehhez az ember szabad akaratára van szükség.
És ennek az akaratnak a megváltoztatásához kell a sok közbenjáró ima, azok részéről, akik hisznek, szeretnek!

AZ IMA GYENGÍTI a GONOSZT!!!

Az embereket tehát, elsősorban az Evangéliumom által kell oktatni, hogy SZERETETBEN ÉLJENEK, és akkor a LELKÜK KIÉRLELŐDIK. MEGÁLDOK MINDEN EMBERT, AKI MEGHIRDETI az ISTENI SZERETETEM tanításait és egyúttal rámutat arra az EGY-re, aki az emberek iránti szeretetből szenvedett és meghalt a kereszten. Tehát Jézus Krisztusra utal, az ISTENI MEGVÁLTÓRA, akiben ÉN MAGAM TESTESÜLTEM MEG a FÖLDÖN! Erről a nagy SZERETETRŐL és irgalmas CSELEKEDETRŐL a FÖLDÖN MINDEN EMBERNEK TUDOMÁST KELL SZEREZNI, tehát az ember–Jézusról, akinek a testében Én Magam vittem végbe a MEGVÁLTÁS MŰVEIT!

EGY VITT BUKÁSBA és CSAK EGY VÁLTHAT MEG, és ez JÉZUS KRISZTUS!

Magam ígértem meg ezt nektek, amikor a Földön vándoroltam, hogy már nem hagylak magatokra a világ végéig! Ekkor a Bennetek lévő SZELLEMEM munkálkodására utaltam – aki bevezet benneteket minden IGAZSÁGBA! De ez csak a kereszthalálom után vált lehetővé, mert előtte a LÉLEK még az ŐSBŰNNEL volt megterhelve! Az pedig lehetetlenné tette, hogy az ember kapcsolata olyan BENSŐSÉGES LEGYEN VELEM, hogy ÖNMAGÁBAN MEGHALLHASSA a HANGOMAT! Előtte létre kellett jönnie JÉZUS KRISZTUS által a MEGVÁLTÁSNAK! Ez törölte el a TŐLEM VALÓ NAGY SZÉTVÁLÁSOTOKAT! Azóta az emberek teljes tudatossággal el kell ismernie engem JÉZUS KRISZTUSBAN! Tehát akarattal kell rálépni a visszatérés útjára és ez meghozza neki a kegyelmet, hogy SZERETET ERŐM RÁSUGÁROZZON!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA MEGVÁLTÓNK, KERESZTHALÁLA! DRÁGA GYERMEKEM, az ÜZENETEM FOLYTATÁSA!

A Vatikánból, jelen helyzetben egyre-másra jelennek meg fölöttébb érthetetlen fordulatok, amelyek a katolikus egyház alapjait feszegetik! A pápa Lelke, hozzátok hasonlóan Drága Földlakó Gyermekeim a Lelketek, amely az ÖRÖKLÉT a SZERETET HONÁBÓL VALÓ!
A pápa Lelke, most igen erőteljes befolyás alá került itt a Földi világban, ellenfelem az „árnyék„ által, és a folyamatos támadás miatt a Fényből való Lelke általi, ellentmondó kinyilatkoztatások, amelyek érzékeltetik, hogy jelenleg igen ádáz belső küzdelem van jelen az életében!

Mivel itt a Földön, szabad akarata van mindannyiótoknak, rajtatok áll, hogy engedtek-e a nem látható szellemvilágnak /SZELLEMVILÁG: amelynek a hatását úgy képzeljétek el, hogy a Földi látható világ, a jéghegy csúcsa, és ami alatta van az a szellemvilág, melyet a véges tudatotokkal, elmétekkel fel sem tudtok fogni/, de megnyilatkozások tettek, szavak, gondolatok, érzések által, jelenvaló befolyását érzékelteti, hogy Ti belsőleg, melyiket tápláljátok. /Fény vagy árnyék/ Az UNIVERZUM TÖRVÉNYE a SZABAD AKARAT, SZÁMOMRA SZENT és SÉRTHETETLEN, mert akkor nem a SZERETET ISTENE SZÓLNA HOZZÁTOK!
A Ti döntésetekre várok, végtelen türelemmel, hogy itt a Földön Ti hogyan döntötök /a végidőben/, az anyagi világ talmi csillogása, mulandósága, vagy az ÖRÖKLÉT a SZERETET HONA, ahonnan egykor Ti szabad akaratotokból követtétek a jelenlegi ellenfelem. Ezért, mivel egy vitt benneteket bukásba, csak EGY VÁLTHAT MEG BENNETEKET, és ez JÉZUS KRISZTUS! Őt kell választanotok SZABAD AKARATBÓL, aki a Szívetekben van, de csak akkor nyilvánul meg, ha ezt kéritek: A Szívetek megtisztítását a /Földi / befolyásolás okozta negatív energiáktól, „JÉZUS SEGÍTS” kéréssel és a „JÉZUS CSODÁJÁVAL”!

Ez a legközelebbi út HOZZÁM, ATYÁTOKHOZ, és EZ ALÓL a Földön senki sem kivétel, még a PÁPA sem!

Áldásom, SZERETETEM, FÉNYEM kíséri azokat, akik /Szabad akaratukból/ ezen útra Lépnek, de ezt nektek kell, ezt a lépést, döntést megtenni önmagatokért, a LELKETEKÉRT, DRÁGA GYERMEKEIM, mert egy vitt bukásba és EGY VÁLTHAT MEG BENNETEKET, és ez JÉZUS KRISZTUS!
SZÁMOMRA MINDEN LÉLEKGYERMEKEM FONTOS, HAZAVÁRLAK BENNETEKET AZ ÖRÖKLÉTBE.
A DÖNTÉS A TIÉTEK!
VÉGTELEN SZERETETTEL ATYÁTOK, AZ ÖRÖKKÉVALÓ SZERETET ISTENE!

/Tőlem/
JÉZUS gondolatai: aki a LÉTTEL, a MINDENHATÓVAL, a TEREMTŐVEL az ÉLŐ SZERETET ISTENÉVEL EGY!!!

TE DRÁGA LÉLEK GYERMEK!

A félelem lángoló lövedékei zúgnak feléd éjjel-nappal: a gonosznak ezek a támadásai, könyörtelenül jönnek. Használd a HITED pajzsát, hogy kioltsd azokat a Tüzes Nyilakat! Erősítsd meg a Bizalmadat Bennem, akárhogy is érzel. Amikor a világ bálványai – javak, dicsőség státusz, önimádat stb. – helyett Engem keresel, az Én Örömömet, a Békességemet tapasztalod meg! Ezek a megfejthetetlen dolgok oltják el LELKED szomját és nyújtanak mélységes megelégedést. A világ csillogása hamis és mulandó. Jelenlétem FÉNY, VALÓDI és ÖRÖKKÉ TARTÓ!
Ne feledd, hogy egy bukott világban élsz; egy eltorzult, bűntől bemocskolt világban! Sok csalódásod és kudarcod annak az eredménye, hogy tökéletest keresel ebben az életedben.

EBBEN a VILÁGBAN RAJTAM KÍVÜL NINCS SEMMI TÖKÉLETES!

Megígértem, hogy minden szükségletedet betöltöm az ÉN DICSŐSÉGEM, GAZDAGSÁGOM szerint! Amire a legjobban szükséged van az a BÉKESSÉGEM, melyet elültettem a SZÍVED KERTJÉBEN, AHOL LAKOM. De nő ott gaz is: büszkeség, aggódás, kétség, félelem, önzés, gőg, önteltség, önfejűség, irigység, harag, gyűlölet, hitetlenség stb. Én vagyok a kertész, és azon dolgozom, hogy megtisztítsam a SZÍVEDET ezektől a gazoktól. TUDOD: KÉRJETEK és ADATIK!  JÉZUS CSODÁJA a MEGOLDÁS /napi 10 perc önmagadért, a LELKEDÉRT/, hogy a legrövidebb úton, nap mint nap megtisztíthasd magad a fenti „gazoktól”. A Lényed legmélyéből szólok hozzád. Halld meg enyhet adó Békesség-szavaimat, amelyek a SZERETETEMRŐL BIZTOSÍTANAK! Ne hallgass a vádló hangokra, mert azok nem TŐLEM vannak! ÉN SZERETET-hangnemben szólok hozzád, felemelve téged a megszégyenítés lesújtó szavai nélkül.

A BÉKESSÉG ÁLDÁSAIBAN a JELENLÉTEM VILÁGOSSÁGA RAGYOG RÁD!

Tanulj meg életed Bennem lévő, igazi középpontjából élni! Én ott lakom Lényed legmélyén, örökkévaló egységben SZELLEMEDDEL! / Te a TEST, a LÉLEK, a SZELLEM VAGY/ Ezen a mély szinten van az, ahol az ÉN BÉKESSÉGEM szüntelenül uralkodik. Mélyen Benned ott van a BÉKESSÉG ARANYBÁNYÁJA, amely csak arra vár, hogy a mélyére hatolj benned lakozó JELENLÉTEM GAZDAGSÁGÁNAK!

ÉN VAGYOK a BENNED LAKOZÓ KRISZTUS a DICSŐSÉG REMÉNYSÉGE!

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei